Projekt EIP Ekosistemske storitve

EIP Ekosistemske storitve

Jesen 2023

V zadnjih mesecih smo v okviru projekta EIP Ekosistemske storitve nadaljevali z izobraževanjem partnerskih kmetij iz področja podnebnih sprememb in vpliva le-teh na kmetijstvo, sodelovali smo pri nadaljevanju razvoja aplikacije, ki bo kmetijam omogočila da na enem mestu dobijo čimveč uporabnih informacij o izbranih ekosistemskih storitvah – ponor ogljika, rekreacija in biotska raznovrstnost.

9. oktobra smo se partnerji projekta EIP Ekosistemske storitve zbrali v Pivki v prostorih Parka Pivška presihajoča jezera na 2. delavnici o podnebnih spremembah, kjer smo se naučili več o tem, kaj podnebne spremembe prinašajo kmetijstvu ter še posebej posameznim kmetijam. Imeli smo si tudi priložnost ogledati center DINA o velikih zvereh, kjer smo se imeli možnost bolje poučiti o soočanju kmetijstva in velikih zveri, partner Sinergise pa je predstavil napredek pri razvoju aplikacije.

21. in 22. novembra bo naš projekt prisostvoval tudi na tradicionalnem srečanju kmetijskih svetovalcev, kjer se bomo letos predstavili s plakatom.

 

Pomlad 2023

Projektno partnerstvo se je po mesecih dela preko računalnika 11. maja 2023 zbralo na prvi izobraževalni delavnici na Biotehniškem centru Naklo. Po uvodnem nagovoru vodilnega partnerja in kratki predstavitvi BC Naklo smo izobraževalno delavnico in 4. srečanje partnerstva začeli s poglobljenim predavanjem vodje projekta, Jerneja Stritiha, o razvoju zgodovine koncepta ekosistemskih storitev, skupni kmetijski politiki EU ter o osnovah podnebnih sprememb. Projektno partnerstvo se strinja, da je za uspešno nadaljnje delo ključna usklajenost na področju razumevanja osnovnih konceptov, s katerimi se projekt ukvarja.

Srečanje je nadaljevala Maša Arnež iz Sinergise, ki sodeluje pri razvoju aplikacije. Partnerjem je predstavila dosedanje delo in končne možnosti uporabe aplikacije, predvsem kmetije pa so imele veliko pozitivnih odzivov ter predlogov, ki jih bo Maša upoštevala pri nadaljnjem razvoju.

Srečanje partnerstva smo izkoristili tudi za povezovanje z drugimi EIP projekti, tokrat nam je Sašo Weldt iz podjetja ZaVita d.o.o. predstavil projekt EIP DIGIGOZD in uporabo aplikacije MOTI, ki je zanimiva za nekatere od partnerjev, katerih posesti vključujejo tudi gozdove.

Zbrali smo se vsi partnerji, kar smo izkoristili tudi za kratek sestanek partnerstva, v okviru katerega smo se pogovorili o administrativnih vidikih projekta, načrtih za poletje in jesen 2023 ter začeli načrtovati časovnico izvajanja aktivnosti, ki so planirane za tretje šestmesečno obdobje.

O projektu:

Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev

Projekt obravnava področje ukrepov za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na izvedbeni ravni lastnikov oziroma upravljalcev kmetijskih zemljišč.

Na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe je veliko narejenega predvsem na strateški ravni – to dokazujejo številne mednarodne zaveze, akcijski načrti in zakonodajni paketi, kot je npr. Evropski zeleni dogovor. Na nižjih ravneh je načrtovanje izvajanja ukrepov veliko manj razvito, najšibkejša pa ravno izvedbena raven.

S projektom bomo pilotno vzpostavili in preizkusili izvajanje ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe na petih kmetijah ter na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Prakse, ki bodo razvite v okviru projekta bodo pripomogle k iskanju sistemskih rešitev na tem področju ter bodo primerne za širjenje na druga kmetijska gospodarstva. Ekosistemske storitve so se izkazale kot primeren konceptualen okvir za načrtovanje in izvedbo ukrepov in komunikacijo z drugimi deležniki.

Glavni cilj projekta je izboljšati usposobljenost kmetijskih gospodarstev na področju prilagajanja podnebnim spremembam in s pomočjo digitalne aplikacije, ki bo razvita na podlagi koncepta ekosistemskih storitev spodbuditi načrtovanje in izvedbo ukrepov za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe v praksi na ravni kmetijskih gospodarstev.

Med aktivnostmi, ki se izvajajo v treh letih trajanja projekta so:

  • razvoj digitalne aplikacije,
  • usposabljanja za kmetijska gospodarstva,
  • preizkus koncepta ekosistemskih storitev kot orodja za odločanje o načrtovanju in izvajanju ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe na ravni kmetij,
  • izvedba nabora konkretnih aktivnosti za blaženje in prilagajanje na petih kmetijah ter na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Opredelili bomo razvojne potenciale kmetij, ki bodo izhajali iz ukrepov za blaženje in prilagajanje ter naredili analizo učinkovitosti izvedenih ukrepov. Sodelujoče kmetije bodo tako postale »kmetije dobre prakse«, kar bo služilo kot generator sprememb na omenjenem področju.

Skozi projekt bodo tako lastniki kmetij in ostali deležniki, ki so na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ključni za prehod iz strateške na izvedbeno raven pridobili konkretna praktična znanja in spoznali dobre prakse na tem področju. Razvita digitalna aplikacija bo omogočala konkretizacijo ukrepov, definiranje in jasen digitalen prikaz najbolj pomembnih območij za ukrepanje.

Partnerstvo:

 • Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj d.o.o., Bovec
 • Kmetija Volk, Suhorje
 • Sinergise, laboratorij za geografske informacijske sisteme d.o.o., Ljubljana
 • Javni zavod – Turizem Pivka, Pivka
 • Kmetija Jernejevi, Slavinje
 • Kmetija Janez Herlah, nosilec dop., Radegunda
 • Kmetija Frank, Topolc
 • Kmetija Brinjevka d.o.o. so.p., Mali dol
 • Biotehniški center Naklo, Strahinj
 • Zavod Jabolko, Metlika

Odobrena sredstva: 249.986,41 EUR

Trajanje projekta: 18.5.2022 – 18.5.2025

PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP

Več o razvoju podeželja na ravni EU: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_sl

Več o Programu razvoja podeželja: https://skp.si/

Prejšnji soroden projekt: 16.2 – Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij 2020-2022