Brkini

Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij

Projekt, v katerem je sodelovalo 10 partnerjev iz dveh regij in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, se zaključuje. Namen projekta je bil razviti nove prakse za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, načrtovati ukrepe za krepitev vseh funkcij gozda ter upravljanje malih gozdnih posesti z upoštevanjem več-namenskosti gozda. V dveletnem obdobju izvajanja projekta so nastali rezultati, ki so uporabni tako za lastnike manjših gozdnih posesti kot za odločevalce in strokovnjake na področju gozdarstva. V okviru projekta je nastal tudi kratek video s katerim želimo predstaviti glavne rezultate projekta in izkušnje sodelujočih.

Da bi gospodarjenje z gozdovi približali lastnikom manjših gozdov in da bi v projektu dosežene rezultate zbrali na enem mestu, je v okviru projekta nastal poljuden priročnik Gozd in gospodarjenje z njim (🗎), ki je namenjen predvsem malim lastnikom gozdov za lažje in bolj usmerjeno gospodarjenje z gozdovi. V njem so tako razloženi osnovni izrazi, pristopi in usmeritve za učinkovito in trajnostno upravljanje z gozdom. Pomemben del priročnika so krajša navodila za lastnike gozdnih posesti za uporabo podatkov iz spletnih aplikacij in njihovo uporabo. Priročnik predstavlja uporaben pripomoček za samostojno pripravo načrta gozdne posesti za posamezno kmetijo, katerega osnutek je v priročnik vključen kot priloga.

Štiri kmetije, lastnice manjših gozdnih posesti, so se v letu 2020 povezale za izvedbo pilotnega projekta na temo upravljanja malih gozdnih posesti z upoštevanjem več namenskosti gozda. Načrtovane aktivnosti pilotnega projekta so pokrivale različna področja, kar je zahtevalo širok nabor znanj in izkušenj. V tej luči je bilo oblikovano kompetentno partnerstvo, ki poleg kmetije Volk, kmetije Mahne, kmetije Jernejevi, kmetije Žustovi in kmetije Morelj vključuje še Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica, Višjo strokovno šolo iz Postojne ter mednarodno priznani svetovalni in raziskovalni podjetji, ki delujeta na področju trajnostnega razvoja in obnovljivih materialov, Stritih svetovanje za trajnostni razvoj in Innorenew CoE.

 

Za sodelujoče kmetije so bili na podlagi analize stanja gozdnih posesti izdelani Načrti gozdne posesti z opredeljeno funkcijo gozda, ki vsebujejo navodila in napotke za gospodarjenje z gozdovi. Cilji in ukrepi GGN s strateške ravni so bili ob upoštevanju ciljev lastnikov preneseni na izvedbeno raven, v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. V dokumentu je poleg alternativnih možnosti in ekonomike gospodarjenja za vsako kmetijo izdelan tudi gozdnogojitveni načrt, z opisanimi dolgoročnimi in kratkoročnimi ukrepi v gozdu in predstavlja pomembno orodje za upravljanje gozda, tako na kratki kot na dolgi rok.

V februarju in marcu 2021 so potekali terenski ogledi gozdnih posesti partnerskih kmetij, pri katerih so poleg partnerjev projekta sodelovali tudi revirni gozdarji. Višja strokovna šola je predhodno pripravila osnutke načrtov za gozdne posesti, na terenu je potekal ogled teh posesti ter primerjava stanja z GGN in osnutki posestnih načrtov. Ugotovljeno je bilo, da načrti dobro predstavljajo stanje, po ogledu gozdnih parcel se je določilo kratkoročne in dolgoročne ukrepe za krepitev vseh funkcij gozdov sodelujočih kmetij.

Na podlagi izdelanih načrtov gozdne posesti so štiri kmetije izvedle pilotne preizkuse in skupaj s strokovnjaki pripravile evalvacijo izvedenih pilotnih ukrepov. Glavne ugotovitve so zbrane v Analizi izvedljivosti (🗎), ki vključuje tudi predloge in priporočila poslana na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru poziva za podajanje predlogov na Operativni programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa 2022-2026.

Ne glede na obstoječe strokovne podlage za upravljanje z gozdom je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo dejavno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, ki praviloma izvajajo gozdnogojitvene ukrepe iz gozdno gospodarskih načrtov (GGN) le v manjši meri in brez upoštevanja koncepta mnogo-namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upoštevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takšno stanje je več, glavni razlog pa je, da manjšim lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zaslužka. Pomembnejša je kmetijska dejavnosti in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog pa je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij. Manjši lastniki gozdov v večini primerov ne poznajo podatkov, ki jih vključujejo GGN, niti jih ne znajo poiskati. Prav tako nimajo ustreznega znanja za izvajanje ukrepov, ki jih GGN predvidevajo. Izvajanje ukrepov GGN sicer poteka v sodelovanju z Zavodom za gozdove (ZGS) in revirnimi gozdarji, ki poskrbijo za strokovno plat in razlago ukrepov lastnikom gozdov. Vendar pa so predvsem mali lastniki gozdov s tega vidika zapostavljeni, saj se jim revirni gozdarji zaradi drugih prioritet ZGS (sanacija ujm, obsežne sanitarne sečnje, številni izredni dogodki) ter kadrovske podhranjenosti, ne uspejo dovolj posvečati.

Prisotnost partnerjev pri ogledu gozdne posesti kmetije Mahne na Tatrah dne 19.3.2021

Opis projekta

Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij

 

Slovenski logotip

PARTNERJI:

 1. Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o.,  Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec
 2. Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof
 3. Višja strokovna šola Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
 4. Kmetija Jernejevi, Slavinje 13A, 6225 Hruševje
 5. Kmetija Žustovi, Ostrožno Brdo 45, 6225 Prem
 6. Marko Mahne – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Tatre 32, 6243 Obrov
 7. Kmetija Morelj d.o.o., Buje 2c, 6217 Vremski Britof
 8. InnoRenew CoE, Izola
 9. Izobraževanje, Tamara Urbančič  s. p., Topolc  46,6250 Ilirska Bistrica
 10. Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica

 

TRAJANJE:   9. 7. 2020 – 9. 7. 2022

VREDNOST projekta:  83.795,67 € od tega sofinanciranje v višini  74.997,13 €

PROJEKT je SOFINANCIRAN s strani Evropske  unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

UKREP: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja

PODUKREP 16.2:  Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva

 

Povzetek:

Projekt obravnava področje upravljanja z gozdom na manjših kmetijskih gospodarstvih.

Kljub strokovnim podlagam je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, kjer se praviloma  gozdnogojitveni ukrepi iz GGN izvajajo le v manjši meri in brez upoštevanja koncepta mnogo namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upoštevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takšno stanje je več in gotovo je glavni razlog to, da manjšim lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zaslužka, pač pa kmetijska dejavnost  in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog  je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij.

Aktivnosti projekta bodo usmerjene v razvoj praks za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, ki bodo združene v dokumentu  Načrti gozdnih posesti. Načrti bodo oblikovani na ravni posamezne kmetije in na način, da bodo cilje in ukrepe GGN iz strateške ravni  prenesli na izvedbeno raven, v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. Pri tem bo velika pozornost namenjena tudi načrtovanju ukrepov za krepitev  vseh funkcij gozdov. Aktivnosti  bodo usmerjene tudi v izobraževanje in informiranje lastnikov gozdov ter k spodbujanju povezovanja, vključevanja v lesno-predelovalne verige in iskanja novih, inovativnih rešitev in možnosti rabe lesa. Ob zaključku projekta bo pripravljena Analiza izvedljivosti prenosa Načrtov gozdnih posesti v prakso drugih kmetij. Partnerstvo  bo poskrbelo tudi za prenos znanja in razširjanje informacij o projektu.

 

Glavni cilj projekta je pripraviti načrt za štiri gozdne posesti vključenih kmetij ter pripravljene načrte pilotno izvesti na štirih kmetijah.

 

 

Pričakovani ključni rezultati:

 • Izdelan posnetek obstoječega stanja štirih gozdnih posesti.
 • Izvedeno srečanje za lastnike gozdnih posesti, namenjeno usposabljanju lastnikov gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij.
 • Izvedena pilotna izvedba in izdelani Načrti za gozdne posesti za štiri kmetije.
 • Izdelan audio-video posnetek s predstavitvijo pridobljenih znanj oziroma izvedenih ukrepov in objava na You Tubu.
 • Izdelana analiza izvedljivosti prenosa Načrta v prakso (na druge kmetije).
 • Izdelan predlog za pripravljalce strokovnih podlag in programov ter posredovan ključnim institucijam na področju gozdarstva (MKGP, ZGS, KGZS).
 • Predstavitev rezultatov projekta splošni javnosti z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

Vir financiranja projekta

Projekt se zaključi v letu 2022, skupna vrednost projekta  je 83.795,67 EUR.Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.Program razvoja podeželjaRural development | European Commission (europa.eu)www.program-podezelja.si